//////

CZĘSTO SPOTYKANE ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie to jest spotykane bardzo często w bu­downictwie wielokondygnacyjnym, gdzie w kuch­ni jest stosunkowo krótki odcinek ściany okiennej i gdzie wszelkie przyłącza instalacyjne mają moż­liwie najkrótszy przebieg i znajdują się w ścianach poprzecznych.Prace kuchenne wykonuje się zasadniczo obiema rękami, przy czym przewaga prawej ręki jest sto­sunkowo nieznaczna. Pewna niedogodność zacie­niania pola pracy jest więc w tym przypadku nie­unikniona, niezależnie od tego czy światło padać będzie od lewej, czy od prawej strony. Jeśli więc zachodzi konieczność rozwinięcia układu wyposa­żenia tak, iż światło dzienne padać będzie od stro­ny prawej, należy traktować tę możliwość jako do­puszczalną, chociaż mniej korzystaną od oświetlenia lewostronnego. Światło padające od tyłu jest nieko­rzystnym sposobem oświetlenia przy pracy, toteż należy unikać umieszczenia elementów wyposaże­nia, przy których się pracuje, wzdłuż ściany równo­ległej do ściany okiennej.

 

 Go to post page

Czerwiec 17th, 2016 by admin

NAJLEPSZY SYSTEM OŚWIETLENIA

Jest to niewątpliwie naj­lepszy system oświetlenia dziennego:   bliskość okna, przy którym można pracować, zapewnia moż­ność spoglądania w przestrzeń, dobrego napowie­trzania w okresie kiedy otwiera się okna i unik­nięcia uczucia zacieśnienia, które odczuwa się przy pracy przed ścianą pełną. Wadą tego układu są trudności w umieszczeniu szafek górnej obudowy i zainstalowaniu światła sztucznego, oświetlającego blaty.Można jednak uniknąć tych niewygód stosując dwa pasma okien umieszczonych jedno nad drugim, tak że dolne pasmo znajduje się między płaszczyzną pracy a spodem szafek górnych, wyższe zaś mię­dzy wierzchem tych szafek a sufitem.Światło padające z boku uzyskuje się umieszczając ciąg płaszczyzn pracy na jednej ze ścian prostopadłych do ściany okiennej.

 Go to post page

Czerwiec 17th, 2016 by admin

ROŚLINY PNĄCE

Rośliny pnące sezonowe lub zimotrwałe, ho­dowane w skrzyniach za oknem i rozpięte gęsto na lekkiej siatce z listewek, działają skutecznie jako naturalna izolacja przeciwsłoneczna, w porze kiedy jest ona najbardziej potrzebna (lato, wczesna je­sień). Należy tylko dobrać gatunki roślin lubiących silne nasłonecznienie i dostarczyć im obficie wody przez podlewanie i zraszanie w godzinach wieczor­nych.Przy planowaniu układu wyposażenia kuchennego zachodzi zazwyczaj pytanie, jak usytuować ciąg płaszczyzn pracy w stosunku do kierunku padania światła dziennego.Jako wytyczne można w tym przypadku przyjąć następujące zasady:Światło padające od przodu uzyskuje się wtedy, gdy płaszczyzny pracy biegną równole­gle do ściany okiennej.

 Go to post page

Czerwiec 17th, 2016 by admin

PRZESŁONIĘCIE ŚWIATŁA

Przesłonięcie światła jednak łączy się tu z peWnym zatamowaniem prze­pływu powietrza, co nie zawsze jest pożądane, pod tym względem więc żaluzje ustępują markizom. Listewki żaluzji powinny być pomalowane na kolor bardzo jasny i nie powinny być błyszczące, aby łagodnie rozpraszały promienie świetlne. Zasłony i rolety stanowią najprostszy spo­sób zabezpieczenia okna od nadmiernego naświe­tlania, ale kosztem zatrzymywania przepływu po­wietrza. Zasłony i rolety można, dla lepszego zabezpiecze­nia pomieszczenia od światła i gorąca, wykonać na okres letni z dwóch warstw cienkiej tkaniny: zewnętrznej białej, odbijającej promienie słonecz­ne i wewnętrznej ciemnej, pochłaniającej promie­nie świetlne.

 Go to post page

Czerwiec 17th, 2016 by admin

ŻALUZJE

Zaletami markiz są cechy następujące:całkowite zatrzymanie bezpośredniego dostępu promieni słońca,pozostawienie możliwości dowolnie szerokiego dostępu powietrza przez okno,przepuszczanie do wnętrza bardzo przyjemnego, rozproszonego światła.Żaluzje (zewnętrzne lub wewnętrzne) są łat­wiejsze do zainstalowania niż markizy. Mogą być otwierane na boki do wewnątrz lub na zewnątrz systemem okiennicowym lub zwijane.Żaluzje wykonuje się obecnie nie tylko z listewek drewnianych, ale także z plastykowych lub alumi­niowych. Łatwa regulacja położenia listewek pozwala na mniejsze lub większe przymykanie prześwitów mię­dzy nimi, co wraz z możliwością dowolnego opusz­czania żaluzji daje możliwość regulowania prze­pływu powietrza i światła.

 Go to post page

Czerwiec 17th, 2016 by admin

MARKIZY

Markizy są najtrudniejszym do zainstalowania, ale zdecydowanie najlepszym sposobem zabezpie­czenia przeciwsłonecznego. Wymagają one urzą­dzeń utwierdzonych w murze zewnętrznym, muszą więc być wykonane przez specjalistę. Mogą one być wykonane z tkaniny albo folii, rozpiętych na szkielecie i zwijanych podobnie jak markizy skle­powe, albo też wysunięte na kilku prętach łukowo wygiętych, składanych jak budka w wózku dzie­cięcym. Urządzenia takie mogą być również wyko­nane z listew, jak żaluzja umocowana od zewnątrz, ale zwisająca luźno, bez prowadnic, z możliwością podciągania i opuszczania w sposób zwykły, względnie po opuszczeniu podpierana w położeniu skośnym dodatkowymi prętami. To ostatnie urzą­dzenie łączy cechy markizy i żaluzji. Możliwość wykonania markiz z folii znacznie ułatwia utrzy­manie ich w czystości.

 

 Go to post page

Czerwiec 17th, 2016 by admin

OŚWIETLENIE KUCHNI

Oświetlenie naturalne kuchni zależy od wiel okna i jego orientacji. Nawet w naszym klin mającym stosunkowo mało dni upalnych, kuchni nie powinno być wystawione na poł lub południowy zachód, powoduje to bowiem świetlenie i przegrzanie pomieszczenia, zazw niezbyt obszernego, co jest niemiłe dla przet jących tam osób i utrudnia przechowywanie duktów. Za najwłaściwszą orientację okien ku nych można więc uznać kierunki od północ nie dającego w ogóle nasłonecznienia, do pć no-wschodniego, dającego nasłonecznienie we wczesnych godzinach rannych. W warur zabudowy jednorodzinnej stosunkowo łatwo zapewnić prawidłową orientację kuchni, w w kach wielokondygnacyjnej zabudowy miejskie to bez porównania trudniejsze. Konieczność c sowania orientacji budynku do sieci ulic i dosl nia mieszkań do wielu czynników techniczno nomicznych po.woduje, że powstaje pewna kuchen o zdecydowanie wadliwej orientacji, rych okna wystawione są na południe lub za Nie jest to cechą specjalnie dokuczliwą w m cach chłodnych, gdy lekkie, jasne zasłony

 Go to post page

Czerwiec 17th, 2016 by admin

PLAN POMIESZCZEŃ

Zarysy planu pomiesz­czeń kuchennych mogą być jednak bardzo rozmai­te: zbliżone do kwadratu lub prostokątne, mniej lub więcej wydłużone, o wydłużeniu równoległym do ściany okiennej lub też do niej prostopadłym. Do­datkowo jeszcze w pomieszczeniach tych mogą znajdować się różnego rodzaju występy czy cofnię­cia ścian, odchylenia od kąta prostego i wnęki wymagające indywidualnie dostosowanego układu wyposażenia. Kształt kuchni decyduje więc, jaki układ będzie w niej możliwy do zastosowania jakie poprawki lub uzupełnienia trzeba będzie w ten układ wpro­wadzić, aby nie tylko mógł on związać się orga­nicznie z pomieszczeniem, ale też stać się w danych warunkach układem funkcjonalnym najlepszym.

 Go to post page

Czerwiec 17th, 2016 by admin